Isten hozta!

Kárpát-medence Isten ölelése!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Tárgyi néprajz Közlekedés, teherhordás Adatok a Nagykunság teherhordásához

Adatok a Nagykunság teherhordásához

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huJP-Bookmark

Adatok a Nagykunság teherhordásához

K. Kovács László meghatározása szerint „teherhordás mindaz az emberi, állati, esetleg természeti erővel és helyváltoztató mozgással párosult vagy anélkül végzett megha­tározott célú (...) munka, amely arra törekszik, hogy valamit - akár élőlényt, akár élettelen tárgyat - egyik helyről a másikra juttasson.”[1] Felosztása szerint a teher­hordás történhet emberi erővel, cipekedéssel valamint állati erővel, jármüvek segít­ségével.[2] Dolgozatom e felosztás alapján mutatja be a Nagykunság népi teherhor­dását.

A magyar néprajztudomány régóta foglalkozik az emberi erővel végzett teherhor­dás módjainak és eszközeinek vizsgálatával. A módszeres kutatás megindítója Györffy István volt, aki a Magyarság Néprajzában külön fejezetben összegezte a témával kapcsolatos addigi ismereteket.[3] Jelentős kutatásokat végzett Gunda Béla[4], aki egy észak-szlovákiai település Zakarovce teherhordását írta le részletesen, s az adatokat elemezte társadalmi, gazdasági, történeti, nyelvtörténeti szempontok szerint.

A teherhordó eszközök kutatásával kapcsolatosan azonos szempontokra hívja fel figyelmünket Paládi-Kovács Attila[5]. Másik tanulmányában foglalkozik a batyuzás kérdéseivel, rendszerezi a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében alkalmazott batyuzó lepedők fajtáit[6]. Saját kutatási eredményei alapján megállapítja, hogy a vászonlepe­dővel háton való cipekedés a Kárpát-medencének csupán egy meghatározott terüle­tén volt ismeretes. Északon a szlovák-magyar nyelvhatártól a Duna vonaláig, ke­letebbre, a Mátyusföldtől Kárpátaljáig a batyuzás a meghatározó módja az emberi erővel végzett teherhordásnak[7]. Az Alföld területén pedig csak szórványosan mu­tatható ki.

Szolnok megye Néprajzi Atlasza[8] alapján megállapítható, hogy a nők batyuzása a Nagykunság egész területén ismeretlen volt. A férfiak azonban használták a takar­mányhordó ponyvát. Elsősorban a négy sarokkötős változatot alkalmazták, de Kun­madarason a két sarokkötős is ismert volt. A takarmányhordó ponyva az Atlasz tanúsága[9] szerint két néven is ismert. Karcagon és Kisújszálláson ponyva a neve, de Kunhegyesen és Túrke vén ismert volt hara elnevezése is.

A Nagykunságban a kisebb terheket a férfiak általában tarisznyába, szeredásba rakva cipelték. Paládi-Kovács[10] megállapítása szerint Közép- és Kelet-Európábán a tarisznyának többféle változata alakult ki. Ezek a vásznon kívül készültek még gyap­júból, szőrből, valamint bőrből is. Vidékünkön szintén szőrtarisznyaként volt isme­retes, de a bőrből készült tarisznyát is szeredás névvel illették.

A Nagykunságban az emberi erővel végzett teherhordás legfontosabb eszköze a kosár volt. Takarmány hordására több településben a ponyva mellett használtak vesszőből font ún. takarmányos kast is, bár az általánosan elterjedt a ponyva volt. Ezt az eszközt kétféleképpen hordták: az egyik mód szerint a kötéllel a vállra vetet­ték a kast, de általában két kézbe fogva vitték.

A vesszőből font kosarat a Nagykunság egész területén kaska névvel illetik. A fehér vesszőből font kasoknak többféle változatát ismerték és használták területün­kön. Főképpen azonban a közepes méretű kaskákat szerették. A középen füllel ellá­tott kosárban hordták be a tanyáról az asszonyok a piacra a tejet, tejtermékeket, valamint a baromfit és a tojást is. Kisújszállási adatközlőim elmondták, nem ritkán egy-egy tanyasi asszony két kaskával is feltűnt a piacon. Ilyenkor a két kosár fülét egy megcsavart kendővel összekötötték, úgy vették vállra. A fenekes, szegett kézi kosarakat mindig hántolt vesszőből készítették. Túlnyomó része soros, illetve ívelt fonással és bonyolult szegélydísszel készült.

A Nagykunságban különösen két település, Kisújszállás és Túrkeve kosárfonó­mesterei voltak közismertek. Kisújszállási adatközlőim elmondása szerint helyben a Nánási család kosarait vásárolták elsősorban. A jeles helybeli kosárfonómesterek közül azonban kiemelkedett a túrkevei Sallai család.

A kosár, a kaska sajátos megjelenési formája volt a biciklikas. Az Alföld terüle­tein az 1930-1940-es években terjedt el jobban a kerékpár használata. Először csak közlekedési eszközként alkalmazták a városokban, majd kisebb terheket is szállítot­tak rajta. Ekkor kerültek először a kerékpárokra a biciklikasok is, amelyek szintén vesszőből készült, füleden eszközök. A biciklikasok azonban az évek során vesztet­tek jelentőségükből, ma már jóval ritkábban, csupán néhány településen használa­tosak.

A Nagykunságban a gazdák egyik legfontosabb kézi teherhordó eszköze a zsák volt. Ebben vitték a vetőmagot, illetve az őrletni valót a malomba, vagy a darálandót a darálóba. Az őrlendő búza malomba szállításához mindig használtak járművet, leggyakrabban szekeret. A darálandót vagy talicskán tolták, vagy a vállra vetett zsákban cipelték a darálóba. Ilyenkor általában nagyobb méretű zsákba rakták a darálandót, majd középen kettéválasztották. Rendszerint középen még csavartak is egyet rajta, úgy vetették a vállukra.

A századforduló táján a vízhordásra elsősorban cserépedényeket használtak, amelyeket a helybeli (karcagi) mesterektől szereztek be. Az egyes települések hetivásárain gyakran feltűntek a mezőtúri fazekasok, akik szekereiken szállították kor­sóikat, kantáikat. Vízhordáskor a korsókat általában kézbe fogva, illetve a munkába menetkor a szekéren vitték.

A talicska szintén a legfontosabb teherhordó eszközök közé tartozott. Az egyke­rekű szállítóeszköznek két változatát ismerték. Az egyik típus rakfelülete mintegy ládaszerűen be volt deszkázva, ezt ládás talicskának is nevezték (pl. Kisújszállá­son). A másik változatnak nem voltak oldalai csupán a kereke mögött volt lécekből összeállított saroglyája, amely kb. fél méterre magasodott. Ez utóbbit saroglya ta­licska néven is ismerték (pl. Kisújszálláson). A ládás talicskát főképpen a ház körüli munkák végzésekor használták, leggyakrabban ezzel hordták ki a trágyát a földre. A saroglya talicskán elsősorban a malomba, illetve a darálóba vitték az őrletni valót.

A talicska speciális változata a kubikos talicska, amelyet az erősebb akácfa he­lyett a könnyebb nyárfából készítettek. A kubikos talicskát főként a más vidékekre járó kubikos munkát vállalók használták. Ez az eszköz rövidebb és magasabb volt, mint az általánosan használt talicska, így könnyebben lehetett tolni. Használatát gyakran a nyakukba akasztott a vállpánt vagy hám is könnyítette. A vállpántot nya­kukba akasztották, két végét pedig a talicska fogójára erősítették.

Az emberi erővel végzett teherhordás során csak viszonylag kisebb terhet lehet egyik helyről a másikra szállítani. A nagyobb terhek, rakományok elszállítását állati erő segítségével végezték. A Nagykunságban az állati erővel végzett teherhordás legfontosabb eszköze a szekér, illetve a kocsi. Mielőtt azonban ezek ismertetésére térnék, néhány szót szólok a Nagykunság egykori útviszonyairól, közlekedési lehe­tőségeiről.

Györffy István immár klasszikus munkájában is megemlékezik a vidék nehéz közlekedési viszonyairól: „az egyes községek határai nagyobbrészt víz alatt állot­tak." Kezembe került egy 1699-ben készült határleírás, melyből kiderült, hogy nád­dal, sással, gyékénnyel felvert rétség volt ez az egész táj, s a német leíró szerint: „A lakosok csak csolnakkal tudnak egyik helyről a másikra járni.”[11]

A csónak még ezt követően is sokáig fontos közlekedési eszköz maradt: „Apámtól hallottam, hogy Karczagról Füzesgyarmatra - pedig jó 36 kilométer távolság - a vásárra hajón járt. Sőt gyermekkoromban több városszéli udvaron magam is láttam hajót... A mi hajóink csak afféle lélekvesztők voltak, de ha a rétes emberek kezük­be vették a csáklyát az ereken, fokokon, tisztákon, rónákon, hajó csapásokon olyan hirtelen átlökték a hajót oda, ahova kellett ... Még akkor sem akadt fel a magyar ember, ha az árvíz apadni kezdett, s a hajó megfeneklett. Egyszerűen lovat fogott eléje s azzal húzatta. Sőt olyan jármüvet is talált fel, amilyen a Sárréten kívül tán az egész világon nem volt: sárhajót, amit a sár fölött ló húzott.”[12]

A XIX. századi nagykunsági nehézkes közlekedési viszonyokról Szűcs Sándor is megemlékezett: „Volt még egy másik nevezetes gátunk, a Kara János gátja, amely a Karcag és Kisújszállás közt terpeszkedő Kara János nevezetű ingoványos mocsáron vezetett keresztül. Versben és prózában sok átok szállott rá.

Bizonyos Ugró István rímfaragó régi karcagi csizmadia mester, midőn egyszer vásárra menet benne maradt, így tisztelte meg:

Ezt a Kara János gátját Tán biz az ördögök hányták,

Hogy a szekér elakadjon,

Szegény utas elkárhozzon?

Süllyedjen el, azt kívánom,

Vagy ha elég azt se bánom!

Mocsári növényzet korhadó részeivel elegyes laza, kotus földből töltötték fel s ősszel olyan volt, akár a kelesztett tészta, nyári szárazságban pedig kigyulladt az eldobott taplótól és fekete füstöt eregetve kojtolt. Télen akkora rögökbe fagyott, hogy fenékkel fordult fel rajta a szánkó.

Mikor beállt az ősz, attól fogva nem is igen jártak rajta. Az utasok a Pingyó csárdánál leszálltak a szekérről, cókmókjukkal együtt csolnakba telepedtek, s azon vitették magukat tovább, Kisújszállás irányába. Ma is emlegetik a kunsági öregek, hogy ősszel erre a sártöltésre az ökröt még csak rá lehetett hajtani, de a lónak több esze volt: akárhogy ostorozták nem ment neki.”[13]

A fenti idézetekben a nem könnyű közlekedési viszonyok mellett arra is találunk utalást, hogy a Nagykunságban a legfontosabb haszonállatok a ló és az ökör voltak. Mindkét állatfajtát igázták, illetőleg az állati erővel végzett teherhordásban is fon­tos szerepet játszottak - ahogyan erről Bellon Tibor'[14] összefoglaló tanulmányában is olvashatunk. A nagykunsági szekerek elé elsősorban lovat fogtak, mert az gyor­sabb volt. A nagyobb szekerek elé, nagyobb terhek szállításakor ökröket fogtak be, amelyek nagyobb erővel húzták a szekeret. Kisújszállási adatközlőimtől hallottam, hogy korábban néha előfordult olyan eset is, hogy bivalyt fogatoltak. Emlékezetük szerint a bivaly jóval igénytelenebb állat volt, mint az ökör, ám annál jóval lassab­ban is haladt.

A Nagykunságban a kunsági szekeret használták, amely K. Kovács[15] szerint: „a debreceni szekérnek egy könnyebb változata. A Nagykunság kisebb gazdáinak nem mindig telt két szekér tartására, ezért középnagyságú - 6-8 sukkos -, erős, de azért kimunkált, szépen vasalt szekeret tartottak, amely egyaránt megfelelt teherszállítás­ra és két lóval a tanyára, vásárra való járásra is. Fogatolása a tehertől és az alkalom­tól függően 2, 3 vagy 4 ló volt, de fogatolták ökrökkel is.”

A nagykunsági szekér részei közül első és hátsó tengelyét egy jó karvastagságú rúddal kötötték össze. A két tengely végein helyezkedtek el a kerékagyak. Az első tengelyhez erősítették a két rúdszámyat, amelyek közrefogták a fogatolásnál hasz­nált kocsirudat. A rúdszárnyak benyúltak a szekérderék alá, ahol azt egy keresztfa kötötte össze. A szekéroldalt négy lőcs támasztotta, amelyek egyik végét a kerék­agyból kiálló tengelyhez erősítették, a másik vége pedig a szekéroldal felső peremé­hez csatlakozott. A szekér végeit a két görbülő saroglya zárta le. Oldalán a felső és alsó egyenes oldalfák párhuzamos élű oldalakat képeztek. Az oldalakon oldalmere­vítők és támvasak voltak, ezeket díszesre is kovácsolták. A szekér oldalai rendsze­rint bedeszkázottak, de gyakran helyeztek beléjük vesszőből készült oldalkasokat is. Kisújszállási adatközlőm elmondása szerint az általuk használt szekerekbe há­romoldalú vesszőkasokat helyeztek, amelyek általában magasabbak voltak a szekér oldalfalánál. A szekérkasokat sokszor úgy helyezték be, hogy a hátsó, rövidebb ol­dali kasfalat nem tették fel.

A nagykunsági gazdák terményhordáskor gyakran erősítettek vendégoldalt sze­kereikre. Ennek felszerelésekor elől és hátul két rudat helyeztek a lőcsön kívül ke­resztben a szekér oldalfáira. Ezek a rudak nem voltak hosszabbak, mint a kocsi legszélsőbb pontja, a tengelyvég. A 10-12 cm keresztmetszetű rudat kötéllel, illetve vendégoldal gúzzsal erősítették a kocsira. Erre erősítették hosszanti irányban a ven­dégoldalként használt rudat. Cservenyák[16] monográfiájában megemlíti, hogy a Kun­ságban a keresztrudakra négy darab kb. 3 cm átmérőjű faszegekkel, facsappal rög­zítették a vendégoldalakat.

Amint ez a Magyar Néprajzi Atlaszból[17] is kitűnik, a Kárpát-medencében elter­jedt közlekedési-, teherszállító eszköz volt az ekhós szekér. Számos néven ismert változatait nagy területeken használták a fuvarosok. A kocsifedél legelterjedtebb elnevezése az ekhó. Paládi-Kovács Attila[18] szerint ezzel a névvel különösen a Felső- Tiszántúlon, illetve a Partiumban jelölték a kocsifedelet. Az ekhós szekeret a Nagy­kunságban is ismerték, adatközlőim elmondása szerint azonban nem helybeliek hasz­nálták. Kisújszállásra például más településekről érkezett árusok, gömöri fazeka­sok, ruhakereskedők hozták ekhós szekereiken portékáikat a vásárokra.

A kunsági embert a szekér a bölcsőtől a koporsóig végigkísérte. A mindennapok munkavégzéséhez szorosan hozzátartozott, ezzel járt ki földjére, ezen szállította földművelő eszközeit, de a megtermelt terményeket is ezzel szállította haza. Ezen kívül távoli városok vásáraira is szekereivel jutott el. Fazekas Mihály[19] említi, hogy a régebbi időkben a karcagi kenyérsütögető asszonyok szekérre rakták kenyereiket és Debrecenbe vitték eladni. A szekér a Nagykunságban is vegyes használatú jármű volt. Betöltötte a teher- és személyszállítás funkcióját. A munkaalkalmakon kívül az ünnepi alkalmakhoz is szorosan kapcsolódott, az esküvői alkalmak szintén nél­külözhetetlen kelléke volt a szekér.

A négykerekű lóval fogatolt jármű mellett a Nagykunság szinte valamennyi tele­pülésén ismerték és használták a kétkerekű kocsikat. Ezek általában két rudas lőcstelen, lajtorjás oldalán egyes fogatú jármüvek voltak. A négykerekű szekereknél mozgékonyabbak voltak, illetve a viszonylag járhatatlanabb terepeken is jobban mo­zogtak. A Nagykunság településein általában taliga, kordé néven ismerték, de Kisújszálláson és Karcagon - igaz csak kevesen - atyafitagadó néven is említették. Településeinken elsősorban a juhászok, pásztorok, illetve a postás használta a kétrudas, általában lóval fogatolt jármüvet. Adatközlőim közül többen emlékeztek arra, hogy a juhászok szamárral is fogatolták. A kétkerekű, lóval fogatolt jármű ugyancsak fontos munkaeszköze volt a távolabbi vidékekre járó kubikosoknak is A jármű kerekeinek átmérője a szekér kerekénél nagyobb volt, annak mintegy a más­fél-kétszerese.

A Nagykunság településein, a tanyákon a nyári, őszi munkák végzésekor fontos teherhordó eszköz volt a vontató. A rendről felgyújtott szénát rudasba rakták, amely alá két másik rudat szúrtak, ezekkel rakták vontatóba a felgyüjtött szénát. A vonta­tót aztán átkötötték lánccal és állati erővel húzatták arrébb.

A vontató egyszerű jármű volt, elejét leginkább egy régi szekér vánkos és rúdszárnya nélküli első tengelye alkotta. A tengelyhez kötötték hámfával a lovakat, rendszerint kettőt. A hátsó, mozgatható tengelyt két szeg erősítette a vontató oldalá­ul szolgáló rudakhoz. A hátsó tengely mozgathatósága nagyban megkönnyítette, illetve gyorsította a vontató fel- és lerakodását. Rakodása úgy történt, hogy a vonta­tó aljául szolgáló rudakat a boglya alá dugták, majd ezekkel a boglyákat megemelték. A vontató tengelyeit pedig a rudakhoz erősítették. Az így összeszerelt vontatóval szállították a kívánt helyre a boglyát. A jármű hátsó kerekei az elsőnél kisebbek voltak. A Nagykunság néhány településén más névvel is illették a vontatót. Kisúj­szálláson például ismert a csámesz elnevezés, Túrkevén pedig erre a járműre hasz­nálták a bolondkocsi kifejezést is.

A Nagykunságban télen, amikor a leesett hó miatt már nem lehetett szekérrel közlekedni, a szánt használták teherhordó eszközként. Kisújszállási adatközlőim elmondása szerint az igás szánt úgy építették meg, hogy a szán két talpfájába két, kb. 30 cm hosszú lábat véstek, melyeket az eplény kötött Össze. A szán első és hátsó harmadában lévő két eplényt deszkával borították. Erre állították az oldalfalat, amely több esetben megegyezett egy-egy régi szekér oldalfalával. Elől, a felhérchez erősí­tették a vonórudat, s a lovak befogásához szükséges hámfákat. Amennyiben a szán­nak nem volt oldalfala, akkor az eplények sarkaiba négy rakoncát erősítettek. Ez utóbbi tartotta a szánon a megrakott terhet.

Az igás szán mellett a tehetősebbek használták a csézaszánt is. Ez ívelt belépő kivágással, táblás oldalakkal rendelkezett. A szán kettes rúdját a hámfával szerelt felhérc alsó lapján lévő rúdkosár és a lábtámasz alá erősített rúdpohár tartotta. Mind­két szán talpfáit úgy faragták meg, hogy az billegjen, hogy a hosszan egyhelyben álló szán ne fagyjon le.

Irodalom

Bellon Tibor

1996 Beklen - A nagykunsági mezővárosok állattartó gazdálkodása a XVIII-XIX. században,Karcag.

Cservenyák László

1998 Fogatos járművek, szekerek kocsik, hinták Magyarországon a XIX- XX. században.Ethnica, Debrecen.

Fazekas Mihály

                     1994 Karcag népi táplálkozása. Folklór és Etnográfia 80, Debrecen. Gunda Béla

1956 L’udovy transport v Zakarovciach. Slovensky Národopis III. Bratislava, 150-212.

Györffy István

1984 Nagykunsági Krónika,Karcag.

Györffy István

én. Teherhordás, közlekedés, jármű. In: A magyarság néprajza II. Buda­pest, 203-225.

K. Kovács László

1948 A magyar közlekedés teherhordás, hír- és jeladás kutatása,Buda­pest

1980 Kunsági szekér. In: Ortutay Gyula szerk. Magyar Néprajzi Lexikon III. Akadémiai, Budapest. 355.

Magyar Néprajzi Atlasz 1987. Budapest.

Paládi-Kovács Attila

1973a Néhány megjegyzés a magyar parasztság teherhordó eszközeiről. Ethnographia, LXXXIV. 511-526.

1973b Batyuzó lepedők és elnevezésük Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XII. Miskolc, 431-462.

1973c A magyar parasztság kerekes járműveinek történeti és táji rendszere­zéséhez. Néprajzi Közlemények XVIII. 5-79.

Szolnok Megye Néprajzi Atlasza, 1974. Szolnok.

Szűcs Sándor

1962 „Elakadt a fakószekér” Emlékezés a régi Szolnok megyei utakra.

Kézirat. Karcag, Györffy István Nagykun Múzeum Adattára: 500. 1­2.' K. Kovács 1948. 1.

[2]  K. Kovács 1948. 4-5.

[3]  Györffy é.n. 203-225.

[4]  Gunda 1956. 150-212.

[5]  Paládi-Kovács 1973a.

[6]  Paládi-Kovács 1973b.

[7]  Paládi-Kovács 1973,431.

[8]  Szolnok Megye Néprajzi Atlasza 1974. 261.

[9]   Szolnok Megye Néprajzi Atlasza 1974. 261.

[10]Paládi-Kovács 1973 a. 519.

" Györffy 1984. 5.

[12] Györffy 1984. 29.

[13]  Szűcs 1962. 2.

[14]Bellon 1996. 197-205.

[15]K. Kovács 1980. 355.

[16]  Cservenyák 1998. 57.

[17]Magyar Néprajzi Atlasz 1987. 201.

[18]Paládi-Kovács 1973c. 53.

[19]Fazekas 1994. 62.

Megjelent: Társadalom-kultúra-természet. Tanulmányok a 60 éves Bellon Tibor tiszteletére. Barna Gábor (szerk.), Karcag-Szeged-Szolnok, 2001.  81-88.

Módosítás dátuma: 2014. szeptember 09. kedd, 16:16