Isten hozta!

Kárpát-medence Isten ölelése!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Mazsolák ÖSSZEESKÜVÉS ÉS GLOBALIZMUS

ÖSSZEESKÜVÉS ÉS GLOBALIZMUS

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huJP-Bookmark

ÖSSZEESKÜVÉS ÉS GLOBALIZMUS

Nem lehetetlen, hogy megköveztek érte, legalább is eszementnek, árulónak vagy vaknak tartotok. Máris túlzok, hisz nem vagyok olyan nagy ember, hogy véleményem néhány baráton kívül sokakat érintene, mégis leírom azt, ami mostanában foglalkoztat, s mélyen elszomorít. Ez pedig az ország és világ jelenkori társadalmának és jövőjének megítélése, az uralkodó fő folyamatok értékelése, ezek mostani és a jövőben várható értelmezése. Szenvedői vagyunk a téveszmék terjesztésének, egy ahistorikus látásmód az elmékbe való pumpálásának, hamis próféták hatásos működésének olyan céllal, hogy a velük megfertőződött embert cselekvésképtelenné tegyék, majd megbénulva, birkaként hagyja, hogy a vágóhídra hajtsák. Nem vesszük észre a jól álcázott csapdát, a nagy átverést.
Sűrűn kapok ma levelet az úgynevezett összeesküvés elméletről, melynek lényege, hogy a világban egy-két tucatnyi ember kezében van az emberiség jövője, s ezek világuralomra törve a Föld elpusztítására is képesek lévén, minden szépet és jót lehalásznak. Az egyes ember belső énjét épp úgy képesek befolyásolni, mint a Föld klimatikus viszonyait, teremthetnek cunamit, porvihart, özönvizet, eltéríthetnek tengeráramlatot épp úgy, mint produkálhatnak jégkorszakot vagy mindent megölő szárazságot. Legutóbb e tárgyban érkezett levelem „A torontói jegyzőkönyveket”-nek mondott dokumentum kivonatát tartalmazza. Ezek állítólag 1967. nyarán keletkeztek, s 1990-ben publikálta Serge Monast 15 pontban foglalva össze azokat a tennivalókat, amelyek az akkor kidolgozott tervből 45 esztendő alatt azóta csaknem maradéktalanul megvalósultak az NWO eszméi közül. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy hamisítvány jellegét éppen ez a maradéktalanul bekövetkezett megvalósulás bizonyítja. Történész ember tudja, hogy ilyen nincs. Csakis utólag, már a bekövetkezett események ismeretében fogalmazhatták meg a plánumnak mondott részt ennyire egybevágóan. De nem ez a lényeg.

A napilapok, a rádió, a televízió szakmányban tart „történeti” előadásokat, hosszas elemzéseket, vitákat az összeesküvésekről, a láthatatlan grémiumról, ennek belső szerkezetéről, összefüggéseiről, arról a szűk csoportról, amely a kétpólusú világ helyett immár a világhatalmat igyekszik megszerezni. Az eszközük a bank, hátterük a tudomány támogatta kommunikáció, amely képes hihetetlen mennyiségű, világot átfogó információk gyors feldolgozására, továbbítására, lehetőséget adva azonnali lépések megtételére csakúgy, mint a jámbor nép szellemi züllesztésére, ellenállásának csirájában való megölésére. Hogy konkrétan kik állnak e mögött, az világviszonylatban nagyon is változó: lehet az USA épp úgy, mint az arabok, a perzsák, az EU, vagy Izrael. Erős butító hatása miatt ennek a módszernek már kistérségi változatai is vannak, ahol a mi szemünkben az EU, az utódállamok részéről Magyarország, Afrika szemszögéből Kína, s sorolhatnók. Ne feledjük, ez a hullám még alantabb, akár pártok szintjén is ki fogja majd építeni a maga hasonló, fantázia szülte elméletét, hogy a közönség előtt kemény szélmalomharcba foghasson vagy árnyékbokszolással keltse a kíméletlen edzésmunka látszatát. Trianon revíziójáért, a magyarság talpra állításáért, a mindenkori jelenért, a megmaradásért, kultúránk világszerte való megismeréséért folytatott harcukban legjobbjaink amellett, hogy mindent megpróbálnak a világ elé tárni, sajnos nem kerülhetik el a kettős mércével mérést, gyalázkodást, esetenként vörös festékkel való leöntést sem. A cselekedni akarók mozdulatait bizonytalanná, görcsössé, természetellenessé teszik, mozgásukat visszatartják, s így megesik, hogy eredeti céljaiktól eltérően nem a valós életet, annak lényegét, hanem az élni akarás vágyát és parancsát tárják a történelmünket nem ismerők elé és hőseink e fénytörésben bajkeverőnek tűnnek fel. Lehet-e egy ilyen hangulatú, bármilyen magas színvonalú szózatnak, programnak tömeges, elszánt és buzgó, világot átalakító akaró szándéknak valós cselekvésre mozduló tömege?

Kezdjük az elején!
A technika fejlődése, időnkénti nagy tempóváltása az emberiség történetében már sokakat ragadott el, építettek rá kockázatos vállalkozásokat. Ennek csak annyi jogosultsága volt, hogy idővel egy részük reális valósággá vált. Ikarosz és Wright testvérek azonban igen távol esnek egymástól, noha azonos vágy és akarat mozgatta őket. Nézetem szerint így vagyunk ezzel a világot mozgató és egy kézben tartó elképzeléssel is, amely egyaránt tartalmaz valós és képzelt elemeket, vágyakat. Ám realitásuk csupán annyi, mint a Hitler-féle Blitzkriegnek, amely a korabeli haditechnika túlértékelésén alapult, a reális valóság pontos ismerete nélkül. Tanúi voltunk s vagyunk hasonlónak Koreában, Vietnamban, Afganisztánban, Iránban, ahol az országot a modern hadi technika pillanatok alatt maga alá gyűrte, de pár tucat éles tőr, néhány bozótvágó kés vagy egy benzines palack lehetetlenné teszi megtartásukat. A hatalmas anyagi erőt megmozdító, valóban létező hatalmak szándéka, hogy totális befolyása alá vonjon érdekkörébe eső, neki valamilyen szempontból hasznos államot az úgynevezett harmadik világból, gyakorlatilag megbukott.
Az európai értelemben vett, kapitalizálódott, második világnak tekintett államok hasonló leteperése más úton, nem fegyverekkel, hanem a tőke segítségével történik. Ezek a többnyire nemzet vagy vallási alapokon álló, nagy történeti múlttal rendelkező államok – még a legelesettebbek vagy a legújabbak is –, azonban kemény diót jelentenek, mert alapvető természetük, hogy történetileg kialakult jellegüket, kultúrájukat, hagyományaikat sajátos értéknek tekintve meg kívánják őrizni. Már pedig ez ellene mond minden, a pénzvilág kialakította elvnek, egységes értékrendnek, azaz mondjuk ki a varázsszót: globalizációnak.
A pénzvilág eszközeivel, technikáival, eszmerendszerével és erkölcsi rendjével egy központból irányított műveltségével homlok egyenesen ellenkezik a nemzetállamok léte, világa. Ha közmeggyezéssel, nem csupán hatalmi nyomásra el is fogadnak közös alapelveket bizonyos országok, államok, s létrejönnek társulások, szövetségek, s kialakul egy több nemzetállamból létrehozott birodalom, szövetség, stb. az eltérő múltú, etnikumú területek sajátos hagyományai, jogértelmezése, érdeke akkor is gondot okoz, hát még ha ez óriási földrésznyi vagy azokat átfogó méretű. A Római vagy Török Birodalom mennél nagyobbra növekedett, annál nehezebb volt kézben tartani, hol itt, hol ott kellett a fellobbanó tűzet elfojtani, beavatkozni, s alig húzta ki a lábát a hadsereg Perzsiából, már mehetett Afrikába vagy Pannóniába, éppenséggel a birodalom központjába. Ennek nemcsak a hírek lassabb terjedése, a hadak mozgatásának maihoz képest igen lassú volta az oka. Egy tőzsdei hír, álhír, félretájékoztatás ma is hasonló zavart kelt és végzetes lehet. Az ember az emberi méretet és mértéket soha nem lépheti át!
A globalizmusra és összeesküvésre való hivatkozás kitaláció. A legújabbkor kezdetén, a hitetlenség egy mély pontján Nietzsche kijelentette: Isten halott.  Sokan fellélegeztek. Nem nagy idő múlva azonban kiderült, hogy léte módfelett hiányzik. A nélküle maradt ember Isten helyére egy, az istenek tanácsaként működő megfoghatatlan grémiumot állított, amiről annyit sejtettek, hogy ez egy szűk körű multimilliomos társaság, amely pénzbeli hatalmánál fogva uralja és irányítja a világ eseményeit. Minden akaratuk szerint megy végbe. Rájuk hivatkozva, nekik behódolva lehet valamit elérni. Törvényeik szerint lehet érvényesülni. Hogy kik lennének ezek, azt csak találgatni lehet. A bank – mennyországuk – jótékony anonimitást szavatol, hiszen a banktitok szent és sérthetetlen. Velük szembeszegülni, törvényeiket áthágni, más utat választani, mint amit kijelöltek értelmetlen és hiába való vállalkozás. Minden eleve elrendeltetett. Ez az úgynevezett összeesküvés elmélet, amely a globalizmust mindenütt terjeszti, mint az emberiséget megváltó, Földünket, mint emberlakta bolygót megvédő eszmét.
A globalizmus ugyan valóban létező társadalmi jelenség, de nem végzetes, hisz egyrészt célba soha nem érkező tendencia, másrészt együtt van jelen más, hatását korlátok közé szorító társadalmi folyamatokkal. Nem tagadhatjuk azt sem, hogy van és működik is bizonyos, épp a bankokban otthonra lelő és nemzetek dolgába is bele szóló multimilliomos grémium, amely az európai (értsd zsidó-keresztény – én inkább görög-zsidó-keresztény örökséget mondanék) értékrend és kultúra eszméit nem hajlandó vállalni, s helyette maguk igyekeznek törvényt szabni a földrész és a világ népeinek. Ám ezek korántsem láthatatlanok. Pontosan körvonalazható, élesen kirajzolódó érdekcsoportokról van szó, akik nem tudnak az isteneket elfedő jótékony olimposzi ködbe burkolódzva névtelenek maradni, s így Isten helyett megjelenni. Ehhez gyengék és amatőrök. Eszmerendszerük, amivel a halott istent szeretnék leváltani a globalizmus, szánalmas tákolmány a tradicionális Európa nagy múltú kultúrájához és erkölcsrendjéhez mérve. Istent egy Európát vagy akár egy világot átfogó, csak az érdekre építő grémiummal nem lehet helyettesíteni. A kisszerűség még a legnagyobb dolgaikban is minduntalan megmutatkozik: legszebb virágaik is pocsolyaszagúak. Hatalmuk azért van, s mindazokat, akik néven nevezik őket, azokkal szemben kíméletlenül, eszközökben nem válogatva azonnal fellépnek.
Az eszme és a valós gyakorlat azonban, ha nem is végzetes, egyáltalán nem veszélytelen. Ugyanis számtalan véletlen egybeesés, tudatos hamisítás, félrevezetés és a már jócskán elbutított tömeg elégtelen, ellenőrzésre képtelen közömbössége látszólag egyre inkább azokat kezdi igazolni, akik egy ilyen tudatos agyi és hatalmi centrum létét akarják igazolni. Ahol lehet támadnak, s a legkülönbözőbb jelenségekről hirdetik, hogy azok összefüggenek, hogy ez mind-mind az „istenek tanácsa” tudtával történik, hiszen mindenről tudnak, mindent számon tartanak, s mindent segítenek vagy megtorolnak attól függően, hogy előre elgondolt üdvözítő terveiket segítik vagy akadályozzák-e. Eszközökben sincs hiány: elgáncsolnak, majd készségesen felemelnek embereket, kormányokat, országokat, népeket, atyailag tanácsot adnak, simogatnak vagy ütnek a nadrágszíj csatos végével. Tájékozottak és mindenhatóak vagyunk! – hirdetik hamis prófétáik. Az igazi elemzők, meg nem tévesztettek jól tudják, hogy egyes, általuk összekapcsolt dolgok között semmiféle kapcsolat, összefüggés sincs; gyakran egyedi és egyszeri esetekről, kreációkról van szó, s nem oka vagy következménye két vagy több eset egymásnak. Legyen az sertésvész, madárinfluenza, vonatok kisiklása, terrorizmus, embercsoportok megalázása, természeti katasztrófa. Ha kell az összetartozó dolgokat választják el, húzzák-halasztják, hátha feledésbe merül –, ahogyan ez egy kisebb, befolyásos csoport érdeke. De jegyezzük meg: ez nem globalizmus. Ez nem egy világot átfogó istenek tanácsa. Ez nem a jövő egyetlen lehetséges útja. Csupán kisszerű, bár nagy pénzekkel játszó csoportok embertelen zsaroló módszere. A titkolózás, a névtelenségbe burkolódzás, a nagyhatalomként való viselkedés csak látszat. Előbb-utóbb nemhogy összefognának, hanem éppen egymásnak mennek, megtámadják, elüldözik, felakasztják a tegnapi barátot. De az elbutított nép előtt Ózként kell mutatkozniuk, hogy tartson tőle. Az nem derülhet ki, hogy a király meztelen. A tömegnek habzsolni kell és illik az eléje tálalt ételt, italt akár sós, akár édes, akár savanyú.
A saját kultúrával rendelkező nép, az európai kultúrát nemzeti, táji, történeti rétegekben megtartó ország. A nemzet egyáltalán nem kívánatos számukra.  Egyformává kell gyalulni őket, megölni csírájában az akaratot, a belső tartást. Ez hozhat politikai sikereket, kelthet zavaros állapotokat, amit ki lehet használni, megtörhet nem kívánatos törekvéseket, juttathat függő helyzetbe országokat, népeket, csoportokat, alkalmas egy-egy csata megnyerésére, de a végső győzelemhez, a háború megnyeréséhez kevés.
Nincs és nem is lehet ugyanis világot átfogó összeesküvés, egyetemes bankvilági összefogás. Ugyanakkor vannak összeesküvő multik, nagyhatalmú cégek, pillanatnyi erőviszonyok alapján kötött szövetségek, katonai és gazdasági hatalommal rendelkező országok, csoportosulások, amelyek megnevezhetők. Ezeknek útjában áll minden valódi és tartós kultúra és érték: a nemzet, az erkölcs, a hagyomány, a hit, a vallások, a nyugodt emberi életforma. Ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy a valódi európai szellemiség fennmaradását, korszerűsödését, kiteljesedését megakadályozzák. Ezek nem szeretik, ha valaki saját útját követi, gondolkodik és büszke ősei teremtette javaira. A globalizmus és az összeesküvés elmélete azt hirdeti: hiába erőlködsz, hiába töröd magad, mert mi már mindent elrendeztünk és minden terveink szerint fog alakulni. Te örülj, hogy élsz és élni hagyunk!
A jelen valósága és uralmi rendszere fölé egy konstruált, színes, a világot átfogó álboltozatot (mennyezetet) építettek,  felruházva isteni tulajdonságokkal. A valóban létező viszonyokat, úgy jelenítik meg, hogy a képzeletbeli boltozat falának a fantázia képeit keverik a létező valóság elemeivel, s próbálják, s megkerülhetetlen valóságként a lezüllesztett tömeg elé tárni. Hatásos módszer, de a valódi kultúra varázsvesszejével a jó és rossz, az igaz és hamis, az érték és talmi azonnal szétválasztható.